No items found.
Eva Krejšová
4.1.2023

Etika a medicína ve Švédsku – rozhovor s Evou Krejšovou

Přinášíme rozhovor se Evou Krejšovou, která působí jako interní lékařka ve Švédsku. Eva je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a zajímá se o otázky etiky ve zdravotní péči.
Rozhovory
Mezinárodní srovnání
Zdravotnické profese

Jak ve Švédsku řeší etické a ekonomické nároky ve zdravotnictví? Jsou tyto dvě dimenze v rozporu?

Hledání priorit ve zdravotnictví by nemělo záležet pouze na ekonomické analýze, ale také na etických principech. Ve Švédsku je uzákoněno pravidlo 3 etických norem, ke kterým se musí přihlížet v rámci ekonomických analýz a v rámci rozhodování o určitém typu péče a priorit ve zdravotnictví.

Jaké ty normy jsou?

Těmi 3 uzákoněnými etickými normami jsou 1) princip osobnosti (všichni lidé mají stejnou hodnotu nezávisle na osobních vlastnostech nebo funkci ve společnosti), 2) princip potřeby a solidarity (zdroje mají být v první řadě alokovány k pacientům s největší potřebou, a 3) princip nákladové efektivity (mezi náklady a efektem by měl existovat přiměřený vztah). Ten třetí je ale podřízen prvním dvěma (zdroj).

Jak to vypadá prakticky a kdo takové normy implementuje?

Na základě těchto etických principů je posuzováno, zda určitý terapeutický postup, lék nebo medicínsko-technický produkt bude hrazen z veřejných zdrojů (daní).

Ve Švédsku je institucí odpovídající českému SÚKL tzv. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, nebo-li Agentura pro zubní a farmaceutické benefity), který na základě analýz a návrhu žadatele rozhoduje, zda-li lék nebo jiný produkt bude hrazen z veřejných prostředků.

Pro hodnocení terapeutických postupů ve zdravotnictví je touto institucí SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, nebo-li Švédská agentura pro hodnocení zdravotních a sociálních služeb), která na základě žádosti (nejčastěji vlády) vytváří analýzy a systematické přehledy určitých terapeutických postupů nebo intervencí založených na evidence-based medicine (medicíně založené na důkazech).

Můžeš uvést několik příkladů?

Také zde má etické hledisko důležitou roli a posuzuje se podle jasně popsaného vzoru. V nedávné době takto SBU například posuzoval studie týkajících se stravy při diabetu a terapeutické postupy v porodnictví.

Více o TLV (anglicky): https://www.tlv.se/in-english.html

Více o SBU (anglicky): https://www.sbu.se/en/


Pokud se chcete s Evou spojit, napište nám!

Závěr
Stáhnout whitepapers
Stáhněte si whitepapers v .pdf podobě pro podrobnější informace na toto téma